All Japan Championship R.3&4 HONJYO

2019-6-2 SAITAMA, JAPAN